El canvi climàtic

D’ençà que al juny d’aquest any es va conèixer la notícia que un enorme tros d’iceberg estava cada cop més a punt de desprendre’s del glaciar que el mantenia unit a l’Antàrtida, moltes són les notícies que han revifat el debat sobre el canvi climàtic. I no és estrany, ja que aquest fet és prou significatiu com perquè ens prenguem seriosament que som davant una problemàtica que afecta a nivell mundial.

A l’atmosfera (capa d’aire que embolcalla la terra) hi tenim uns gasos (sobretot vapor d’aigua i diòxid de carboni) que absorbeixen els rajos infrarojos i els retenen provocant el que anomenem efecte hivernacle. És a dir, aquests gasos impedeixen que els rajos infrarojos s’escapin de la terra fent que la temperatura de l’aire de la Terra es mantingui sempre a uns 15ºC (temperatura apta per a la vida).

Esquema de l’efecte hivernacle Font: xtec.cat

Actualment, però, el problema és que la quantitat de gasos naturals que retenen els rajos infrarojos a l’atmosfera ha augmentat i, a més a més, s’hi han abocat altres gasos que no estaven presents de forma natural en aquesta capa i que també provoquen l’efecte hivernacle. Tot plegat ha fet que se n’alteri la composició provocant desequilibris en els ecosistemes naturals.

El percentatge de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera ha anat augmentant al llarg dels anys fins que al 2005 hi va haver un pic molt important. Això va fer que s’iniciés un seguit de mesures correctores i campanyes de sensibilització sobre el canvi climàtic a fi de conscienciar els diferents sectors productors, així com també a la ciutadania en general. Tot aquest seguit d’iniciatives van acabar amb la creació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic l’any 2006 amb l’objectiu de reduir-ne els efectes i buscar fórmules per adaptar-s’hi.

En definitiva, que el canvi climàtic és un dels principals problemes ambientals i socials del nostre planeta que provoca l’augment de la temperatura mitjana natural del planeta, la desertificació de certes zones i la pujada del nivell del mar.

I què podem fer nosaltres per a reduir aquestes emissions? Doncs tot i que és un problema ambiental que hem d’afrontar entre tots i que es necessiten grans accions polítiques (com pot ser el Protocol de Kyoto) per a frenar-lo, també hi ha petites coses que podem fer a nivell individual per a contribuir-hi. Per exemple, podem desplaçar-nos en transport públic, en bicicleta, a peu o, si convé, compartir el cotxe en lloc de viatjar sols en el nostre vehicle de motor; així ajudarem a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. A casa, la climatització dels espais, l’aïllament, la compra d’electrodomèstics eficients o bé l’estalvi d’aigua també són mesures que contribueixen, i molt, a reduir-ne l’emissió.

Per a més informació podeu consultar el web de l’Oficina del Canvi Climàtic: http://canviclimatic.gencat.cat/ca/el_canvi_climatic/

Olga Alcaide (biòloga)