Respostes del Govern municipal en relació al nou pla urbanístic de Corró d’Amunt

  1. Quin creixement urbanístic implicarà per a Corró d’Amunt el desenvolupament del sector C? Quants nous habitatges? Quants nous habitants? Quan està previst que s’executi?

La urbanització d’aquesta zona, que ocupa una extensió de 2,1 hectàrees, es va preveure en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que es va aprovar l’any 1983. Es tracta d’un terreny que es va determinar urbanitzable en aquell moment i que es desenvoluparà des de l’àmbit privat perquè no són terrenys públics.

El Pla Parcial que es va aprovar en la sessió plenària del 26 de setembre de 2019 preveu la construcció de:

  • 11 habitatges unifamiliars aïllats amb un aprofitament urbanístic repartit en funció de la superfície de cada parcel·la.
  • 2 parcel·les amb un edifici bifamiliar a cadascuna, amb un total de 4 habitatges.
  • 2 parcel·les amb un edifici plurifamiliar a cadascuna que inclouran: 14 habitatges amb algun tipus de protecció, 2 habitatges de promoció lliure, i locals destinats a altres usos compatibles, segons el PGOU.

En aquest tipus de projecte actualment la llei determina que els propietaris han de destinar un 15% del sostre a cessió pública. En aquest cas concret, però, és un 10% que és el que marcava la llei en el moment de l’aprovació del PGOU l’any 1983. Encara no hi ha el projecte de reparcel·lació aprovat i no hi ha un ús definit per aquesta cessió, però normalment es destina a habitatge social. Per aquest motiu el Pla Parcial també inclou la construcció d’un tipus d’habitatge que es pugui destinar a tal efecte. En un tipus d’habitatge unifamiliar, per exemple, no seria possible.

Pel que fa a l’execució del Sector C, el Pla Parcial preveu que es porti a terme en els propers 10 anys des del moment de la seva aprovació que, com s’ha detallat anteriorment, es va l’any 2019.

  1. Amb quins objectius s’ha plantejat aquest creixement de Corró d’Amunt? Per què calen més habitatges a Corró d’Amunt?

Com s’ha comentat anteriorment, aquests terrenys es van qualificar com a urbanitzables en el  Pla General d’Ordenació Urbana, que es va aprovar l’any 1983. Per tant, aquest creixement ja es va preveure en aquell moment segurament amb el plantejament de relligar una zona de Corró d’Amunt que ja estava urbanitzada a l’altra banda de la carretera.

Insistim que ens aquests moment només s’està començant a treballar en un projecte que ja es va preveure en el PGOU fa gairebé 40 anys. Un projecte que es portarà a terme a iniciativa privada i que l’Ajuntament gestionarà la part de cessió pública prevista.

  1. S’ha consultat directament els veïns de Corró d’Amunt? Està previst fer-ho en el futur?

No és un projecte que es pugui sotmetre a consulta o un procés de participació perquè, com hem comentat, el que proposen els propietaris dels terrenys està permès pel PGOU, i evidentment és una iniciativa privada.

Tot i així cal tenir en compte que en el moment de l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana aquest document, tal i com marca la llei, es va sotmetre a exposició pública.

Tot i així, una vegada es va exposar la intenció de començar el projecte per part dels propietaris hi ha hagut dues sessions informatives al Consell de Poble de Corró d’Amunt: una el 16 de juny de 2014 i una altra el 25 de novembre de 2019. En els dos casos s’ha comptat amb la presència de l’arquitecta municipal per tal d’informar als veïns quin tipus de construcció es preveu en el desenvolupament d’aquest projecte.

  1. Quina és l’opinió del Govern pel que fa a aquells veïns que consideren que aquest pla urbanístic posa en perill el model de poble i mediambiental de Corró d’Amunt?

Nosaltres en aquests moments no podem aturar un projecte que ja es va preveure, com hem comentat abans, fa gairebé 40 anys. Tot i així el nostre compromís és vetllar per un municipi on els projectes que s’hi desenvolupin respectin l’entorn. Vivim en un lloc privilegiat, això és evident. I la nostra tasca és preservar-lo. Entenem que hi hagi persones contràries a un projecte urbanístic a Corró d’Amunt, però també cal tenir en compte que el Pla Parcial intenta que el seu desenvolupament quedi relligat amb l’entorn.

Nosaltres com a equip de govern sí que podem parlar del present i del futur. En el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per aquest mandat tenim previst començar el procés de redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que definirà les Franqueses del Vallès dels propers anys. I aquí sí que afirmem el nostre compromís de dissenyar un pla respectuós amb l’entorn, inclusiu i que tingui en compte els veïns i veïnes del municipi. I és que la nostra prioritat és mantenir-nos i continuar posicionant-nos com un punt estratègic i neuràlgic amb una oferta atractiva per a empreses punteres, per exemple, i alhora mantenir la tradició agrícola tan arrelada al nostre territori. Perquè nosaltres som així, un municipi on el progrès i la tradició van de la mà. Per tant, no podem respondre pel que s’ha dissenyat en el passat, tot i que treballem perquè es faci de la millor manera possible, però sí podem afirmar que vetllarem per mantenir les singularitats que ens posicionen com a un municipi referent a la comarca.

  1. Finalment, va haver-hi una polèmica relativa a la retirada d’unes pancartes de la plataforma Salvem Corró d’Amunt. Per què es van retirar? Vol dir que l‘Ajuntament retirarà ara totes les pancartes que es posin a la via pública (i que no siguin de l’Ajuntament)?

El dia 3 de març es van retirar diverses pancartes aparegudes en uns terrenys de Corró d’Amunt per incomplir l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, que es va aprovar definitivament durant el ple del mes d’abril de 2019.

La secció segona d’aquest text fa referència explícita a “Pancartes, cartells i fullets”. I el punt 1 de l’article 23 especifica “No és permesa la col·locació de símbols, pancartes, tanques, rètols, cartells, adhesius, papers enganxats o de qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, amb independència del seu contingut, en suports públics o privats i en elements de mobiliari urbà, llevat d’aquells expressament autoritzats o habilitats a aquest efecte per l’Ajuntament. És prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals i en qualsevol espai públic o element del paisatge urbà o rural, sens autorització expressa de l’Ajuntament”.

En aquest sentit, a la mateixa secció, però a l’article 25 sobre “Intervencions específiques” es detalla que “En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats”.

Així doncs, la retirada d’aquestes pancartes es va dur a terme seguint en tot moment la normativa especificada a l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de les Franqueses del Vallès. Per tant, no es tracta de retirar les pancartes que no siguin de l’Ajuntament, com indica a la seva pregunta, sinó les que no segueixin la normativa vigent.